خواندنی های قبل از ازدواج

آوریل 29, 2020
مشاوره قبل از ازدواج

مشاوره پیش از ازدواج

ازدواج مهم ترین تصمیمی است که هر فرد در طول عمر زندگی خود میگیرد و این تصمیم رابطه ی مستقیمی با آینده ی فرد خواهد داشت […]
آوریل 22, 2020
آزمایش های قبل از ازدواج

آزمایش های پیش از ازدواج

زوجهایی که همدیگر را برای ازدواج انتخاب می کنند، قبل از مراجعه به آزمایشگاه ها که یک اجبار قبل از عقد کردن می باشد، در ابتدا […]
محاسبه نرخ تشریفات